ГП на след:
Последно състезание: OAE

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА CLUBS1.BG

25.06.2011 | | коментара

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

1. Клуб спийд принт ОООД предоставя на Потребителите на сайта ClubS1.bg срещу съответните такси достъп до следните услуги:
(a). Закупуване на достъп до отделни броеве на дигиталното списание еClubS1, чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната цена.
(b). Закупуване на абонамент за достъп до еClubS срещу съответната абонаментна цена и при съобразяване със и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия.

II. АВТОРСКИ ПРАВА. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП. СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА.

2. Правата на интелектуална собственост върху всички информационни ресурси и материали, публикувани на Сайта, дигиталните версии на съответните издания, дизайна на сайта, както и материалите, изпратени до Потребителите по електронна поща, принадлежат на Клуб Спийд прес ООД и са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права.
3. Потребителят получава правото на достъп до услугите на сайта срещу съответните такси единствено за лични /нетърговски/ цели.
4. Потребителят получава достъп до дигиталните версии на съответните издания, като може да отпечатва отделни материали от тях, за да ги използва за лични /нетърговски/ цели, при условие, че запази всички индивидуализиращи белези за търговска марка и принадлежност на чужди права на интелектуална собственост.
5. Правото на достъп на Потребителя до съдържанието не включва правото:
(a). то или част от него да се копира или възпроизвежда в електронен или печатен вариант в друг уеб сайт, електронен бюлетин, мейлинг лист, сървър или друго устройство за съхранение на данни без изричното писмено съгласие на Клуб Спийд принт ООД;
(b). то или част от него да се променя, препубликува, разпространява, препродава, използва за създаване на производни материали, без изричното писмено съгласие на Клуб Спийд принт ООД;
(c). от него да се премахват знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост.
6. Потребителят безусловно и неотменимо се съгласява, че свалянето или отпечатването на съдържание от Сайта, защитено от авторско право, не означава придобиване на право на собственост върху съответното съдържание и то не може да се разпространява, препродава, използва за създаване на производни материали, без изричното писмено съгласие на Клуб Спийд принт ООД.
7. За да препубликува, възпроизвежда, копира, разпространява в електронен или печатен вариант собственото съдържание на Клуб Спийд принт ООД, Потребителят трябва да има изричното писмено съгласие на Издателството.
8. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходните алинеи, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост, Потребителят дължи на Клуб Спийд принт ООД обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението, съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

III. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СУМИ

9. Всички цени на Сайта са обявени в български левове и с включен данък добавена стойност (в случай, че се дължи такъв).
10. Дължимата от Потребителя цена е посочената в заявката за покупка към момента на подаване на заявката.
11. Потребителят плаща дължимата цена авансово в лева по някой от следните начини:
(a). Чрез банкова карта чрез виртуален пос терминал (ОББ);
(b). По банков път на посочена от Издателството сметка;
(c). Чрез разплащателната система на ePay.bg
(d). В брой на място на адреса на Издателството;
12. При плащане по банков път Потребителят заплаща цената на закупените от него продукти в срок до 5 (пет) работни дни от подаване на заявката. Издателството предоставя достъп до съответните издания до 24 часа след постъпване на плащането в сметката.
13. При заплащане чрез банкова карта и чрез разплащателната система на ePay.bg достъпа до закупените електронни издания се получава автоматично след приемане на плащането.
14. Потребителят има право на достъп до всеки закупен електронен брой минимум от 3 месеца. Ако достъпът на Потребителя до Сайта е прекратен от Клуб Спийд принт ООД предварително, на Потребителя ще му бъде възстановен неизползвания след прекратяването остатък от предплатената сума в разумен срок, освен ако прекратяването се дължи на нарушаване на настоящите Общи условия.
15. При невъзможност да достави закупения от Потребителя продукт, Клуб Спийд принт ООД възстановява в пълен размер заплатената от Потребителя сума за закупуване на съответния продукт в разумен срок.
16. Ако Потребителят изрази желание достъпът му до Сайта да бъде прекратен, независимо от причината, Клуб Спийд принт ООД не дължи на Потребителя възстановяване на неизползвания до времето на прекратяването остатък от предплатената сума.
17. Възстановяване на заплатени от потребителя суми става само към кредитната /дебитна/ карта, с която е направена първоначално покупката или към банковата сметка, от която първоначално е преведена сумата от Потребителя. Възстановяването на заплатени от Потребителя суми е за сметка на Издателството.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

18. Всяка от страните може да прекрати настоящия Договор по всяко време независимо от причината за това.
19. Клуб Спийд принт ООД е в правото си да прекрати достъпа на Потребителя до услугите на сайта, без това да поражда задължения от страна на Издателството към Потребителя, включително, но не само в случаите, когато Издателството прецени, че Потребителят извършва неправомерни действия или нарушава разпоредбите на настоящите Общи условия.
20. Прекратяването на достъпа до Сайта, независимо от причината, може да стане без предварително известие от страна на Издателството и Издателството е в правото си да деактивира или изтрие профила на Потребителя и всякаква информация, свързана с него, както и да забрани бъдещ достъп до Сайта.
21. Прекратяването на достъпа до Сайта не освобождава Потребителя от изискванията и задълженията в Раздел II.от настоящите Общи условия.

V. РЕГИСТРАЦИЯ, ПАРОЛИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

22. За да получи достъп до услугите на Сайта и правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите на сайта продукти, Потребителят следва предварително да се регистрира като попълни съответната форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (онлайн) на страниците на Сайта и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.
23. При попълване на регистрационната форма Потребителят се задължава да предостави пълна, вярна, истинска и точна информация, както и да уведоми Издателството в случай на промяна в тази информация.
24. Чрез отбелязване в полето „Прочетох и съм съгласен с условията" и натискане на виртуалния бутон „Продължи", Потребителят извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги безусловно и се задължава да ги спазва.
25. Всяка регистрация е само за един Потребител. Потребителят не може да споделя своето потребителско име и парола с друг потребител, нито да прехвърля абонамента си. Клуб Спийд принт ООД не позволява достъп до сайта на много потребители през едно потребителско име и парола. При регистриране на подобен случай Клуб Спийд принт ООД може да прекрати достъпа до сайта на съответния Потребител без уведомление и без допълнителни задължения към него.
26. Клуб Спийд принт ООД си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

За връзка с редакцията http://clubs1.bg/zanas.php

 

 

Препоръчваме ви:

Горещи Оферти